FACT SHEETS – TAGALOG

Updated Monday, January 29th, 2024

14. Karaniwang Mga Alamat tungkol sa Paglabas sa Mga Sinanay na Pasilidad ng Pag-aalaga
(Nursing Home Evictions Questions and Answers)

50. Mga Programa sa Medi-Cal para sa May Edad at Kapansanan, Nangangailangan ng Medikal, at Hindi na Kayang Magtrabaho
(Community Based Medi-Cal Programs)

54. Paggamit ng Panuntunan sa Paghihirap ng Asawa sa Californiapara sa Mga Serbisyong Nakabatay sa Tahanan at Komunidad
(Using California’s Spousal Impoverishment Rule for Home and Community Based Services)