FACT SHEETS – VIETNAMESE

Updated Friday, April 5th, 2024

7. Quyền về Thuyên Chuyển và Cho Xuất Viện
(Transfer and Discharge Rights)

13. Các Quyết Định Xuất Viện Khó Khăn
(Challenging Hospital Discharge Decisions)

14. Những Sai Lầm Phổ Biến Về Việc Rời khỏi cơ sở ở Các Cơ Sở Điều Dưỡng Chuyên Môn
(Nursing Home Decisions Questions and Answers)

20. Cách Gửi Đơn Khiếu Nại về Viện Điều Dưỡng
(How to File a Complaint)

29. RCFEs: Các Biện Pháp Bảo Vệ Khỏi Bị Trục Xuất dành cho Người Cư Trú
(Eviction Protections)

41. Tăng Giá và Những Khoản Phí Mới: Được Phép Làm Điều Gì?
(Rate Increases and New Charges: What’s Permitted?)

44. Tổng Quan về Medi-Cal đối với Dịch Vụ Chăm Sóc Lâu Dài
(Overview of Medi-Cal for Long Term Care)

50. Các Chương Trình Medi-Cal dành cho Người Cao Niên & Khuyết Tật, Có Nhu Cầu về Mặt Y Tế và Người Khuyết Tật Hiện Làm Việc
(Aged & Disabled, Medically Needy, and Working Disabled Medi-Cal Programs)

53. Chuyển Nhượng Nhà của Quý Vị bằng Chứng Thư Chuyển Nhượng khi Chết (TOD) – Những Điều Quý Vị Cần Biết
(Transferring Your Home with a Transfer on Death Deed (TOD) – What You Need to Know)

54. Sử Dụng Quy Tắc Bảo Vệ Người Hôn Phối Khỏi Nghèo Khó của California dành cho Các Dịch Vụ Tại Nhà và Dựa Vào Cộng Đồ
(Using California’s Spousal Impoverishment Rule for Home and Community Based Services)

59. Cách Thức Ngăn Chặn Lạm Dụng Tài Chính đối với Người Cao Tuổi
(Prevent Elder Financial Abuse)

68. Chương Trình Miễn Trừ Cư Trú Được Hỗ Trợ California
(Assisted Living Waiver)

69. Chương Trình Chăm Sóc Toàn Diện cho Người Già (PACE)
(Program for All-Inclusive Care for the Elderly – PACE)

70. Dịch Vụ Hỗ Trợ Tại Nhà (IHSS)
(In-Home Supportive Services – IHSS)

76. Chỉ Dẫn Trước về Chăm Sóc Sức Khỏe
(Durable Power of Attorney for Health Care/Advance Directives)

81. Chỉ Dẫn Trước về Chăm Sóc Sức Khỏe Hướng Dẫn
(Advance Healthcare Directive Instructions)